Privacy

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten of producten die worden aangeboden door Advies Groep Wieringen v.o.f., hierna: ADVIES GROEP WIERINGEN.

Onze bedrijfsadressen zijn:

Beltstraat 78, 1777 HD  Hippolytushoef.
Voorstraat 3, 1779 AC  Den Oever
Witte Vlinderweg 72A19, 1521 PS Wormerveer

Ons postadres is Beltstraat 78, 1777 HD Hippolytushoef.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 59114169.
Ons B.T.W.-nummer is NL 8533.23.653.B01

Deze privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De verantwoordelijke;
 2. Ons doel: bescherming van de persoonsgegevens;
 3. Wat zijn persoonsgegevens?;
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u;
 5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens;
 6. Beveiliging en verwerkers;
 7. Uw rechten en contact
 8. De verantwoordelijke

ADVIES GROEP WIERINGEN is (in vrijwel alle gevallen) verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. ADVIES GROEP WIERINGEN streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens

ADVIES GROEP WIERINGEN respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ADVIES GROEP WIERINGEN dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ADVIES GROEP WIERINGEN stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. ADVIES GROEP WIERINGEN heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst of het product dat u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • BSN
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Identiteitsbewijs (kopie)
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. Daarnaast kan ADVIES GROEP WIERINGEN in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken:

 • Financiële jaarverslagen
 • Factuur gegevens
 • Financiële administratie
 • Salaris administratie
 • Belasting aangiftes
 • Correspondentie
 • Overige financiële gegevens
 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van ADVIES GROEP WIERINGEN, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld met de belastingdienst en sub-verwerkers.

Doel en gebruik van persoonsgegevens De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Gerechtvaardigd belang ADVIES GROEP WIERINGEN
 • Toestemming van u;
 • Een wettelijke verplichting; of
 • Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.

Als administratie- belastingconsulent levert ADVIES GROEP WIERINGEN producten en diensten op het gebied van administratie en belasting in brede zin. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met ADVIES GROEP WIERINGEN heeft, legt ADVIES GROEP WIERINGEN persoonsgegevens vast. ADVIES GROEP WIERINGEN verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik. Helaas worden bedrijven, zo ook ADVIES GROEP WIERINGEN, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn ADVIES GROEP WIERINGEN en haar klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Slechts indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven kunnen partijen u informatie over hun diensten en/of producten aanbieden. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u de door u verstrekte toestemming altijd intrekken.

Verbetering van de dienstverlening. Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt ADVIES GROEP WIERINGEN (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst, verwijzen wij naar onze cookieverklaring op https://www.Advies Groep Wieringen/cookie.

Relatiebeheer en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Wettelijke verplichtingen. De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

 1. Beveiliging en verwerkers

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van ADVIES GROEP WIERINGEN hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

 1. Uw rechten en contact

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met ADVIES GROEP WIERINGEN. Als u vragen heeft over de manier waarop ADVIES GROEP WIERINGEN met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacyrechten wilt uitoefenen kunt u via privacy@agwr.nl  contact met ADVIES GROEP WIERINGEN opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Advies Groep Wieringen’. Indien ADVIES GROEP WIERINGEN niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan ADVIES GROEP WIERINGEN u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. ADVIES GROEP WIERINGEN schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wij hebben onze privacyverklaring op 24 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. ADVIES GROEP WIERINGEN behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. ADVIES GROEP WIERINGEN adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren.

 

Educatieprogramma najaar staat online

Het educatieprogramma voor het najaar staat inmiddels online op het nieuwe ledenplatform.  We hebben weer een gevarieerd programma samengesteld. Naast onze vertrouwde cursussen, introduceren we ook... Lees verder »

Sinds het kantoor het levenslicht zag werken we samen met NOAB.

Een opvallend feit. WVO Advocaten werkt sinds het kantoor het levenslicht zag, nu bijna twintig jaar geleden, samen met NOAB. WVO Advocaten is dan ook... Lees verder »

Start Benchmark kantoorcijfers 2024

’s-Hertogenbosch / Zwolle, 6 juni 2024 Fiscount en NOAB starten weer met de Benchmark Kantoorcijfers! Vanaf zaterdag 8 juni a.s. nodigen we mkb accountants- en... Lees verder »